مقالات روانشناسی

< HTML Layout using Tables

جستارهای روانشناسی

طرحواره درمانی/گروه درمانی

برای طرحواره درمانی درمان فردی و در کنار آن ، گر وه ,درمانی می‌تواند بسیار موثر باشد ، زیرا گروه ، اجتماع کوچک است می‌تواند طرحوار ه‌ها را به طور عملی و تجربی فعال کند و محل مداخله درمانگر و گروه قرار دهد .

گروه درمانی ، در حقیقت ، نمایش اینجا و اکنون افرادی است که از آشفتگی‌های گذشته و اضطراب آینده به انزوای خویش فرو رفته‌اند و تعلق به گروه هویتی جدید و تولدی دوباره به آنها خواهد بخشید .

یک گروه به مثابه انسانی است با ابعادی مختلف است تاریکی‌ها و روشنایی‌ها که به کمک یکپارچگی و تمرکز به خودآگاهی از این ابعاد ‌ می‌رسد.

در واقع در گروه درمانی افراد نیمه‌های پنهان و ناخودآگاه خود را در دیگری و واکنش‌های خود می‌یابند و امنیت و احترام در جمع را که نمونه‌ای کوچک از جامعه است احساس می‌کند.

در حقیقت ، گروه درمانی معجزه ‌می ‌کند به گفته اروین د یالوم پدر گروه درمانی معاصر اثربخشی گروه درمانی به مراتب بیشتر از درمان فردی است و هر بازخوردی در جمع نشانه‌ای است برای شناخت خود واقعی و حقیقی

گروه به تدریج به مثابه خانواده و تمام اطرافیان مهم فرد ، تمام گره‌ها ، طرح واره‌ها باورها ، هیجانات ، عملکردها روابط او را فع ال و بازسازی می‌کند علاوه بر وجود موضوعات پژوهشی بالا ، تجربه طرحواره درمانی به شکل گروه درمانیدر این مدت به ما نشان داده است که این شکل از طرحواره درمانی در درمان فردی هم تاثیر بسیار مثبت دارد

امید است که با مطالعات پژوهش‌های بیشتر با ایجاد حواره‌های سازگارتر عمل کردهای موثرتر و احساس خود ارزشمندی رو به روز اثربخشی این دوره‌ها در سلامت روان افراد بهبود روابط درون فردی و بینا فردی آنها میم‌گیری‌های مهمشان همچون ازدواج ، طلاق و انتخاب شغل بیفزاییم . دکتر نفیسه مهدوی
mfamilyclub.com
< HTML Layout using Tables
هنردرمانی

هنر هم مانند دیگر ابزارها قادر است توانایی ما را به فراتر از آن چیزی گسترش دهد که طبیعت در ابتدا در اختیارمان قرار داده است

هنر برخی از ضعف‌های مادرزادی ذهنی ما را و نه جسمی ما را جبران می‌کند ضعف‌هایی که آن را نقص‌های روانشناختی می‌نامیم

هنر به کدام نقص‌های روانشناختی ممکن است کمک کند?

هفت نقص و در نتیجه ۷ کار کرد برای هنر تعریف شده است:

۱ .به یاد آوردن

۲ .امید

۳. اندوه

۴. ایجاد توازن

۵. خودشناسی

۶. رشد

۷ .قدردانی

mfamilyclub.com
DOCTYPE html> HTML Layout using Tables
طرحواره های ناسازگار اولیه
حوزه 1: بریدگی و طرد
حوزه ۲: مختل خودگردانی عملکرد مختل
حوزه 3:محدودیت مختلف
حوزه ۴ : دیگر جهت مندی
حوزه ۵ :گوش به زنگی بیش از حد و بازداری
حوزه ۱ :طرحواره رها شدگی و بی ثباتی حوزه طرحواره بی‌اعتمادی-بدرفتاری محرومیت هیجانی نقص و شرم انزوای اجتماعی بیگانگی
حوزه ۲:خود گردانی و عملکرد مختل: طرحواره وابستگی - بی‌کفایتی آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیماری طرحواره تحول نیافته- گرفتار طرحواره شکست
حوزه 3 :محدودیت مختل طرحواره استحقاق طرحواره ضعف خویشتن داری
حوزه 4:هدایت توسط دیگران طرحواره اطاعت طرحواره ایثار طرحواره تایید طلبی
حوزه 5: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری طرحرواره منفی گرایی -بدبینی طرحواره بازداری هیجانی- معیارهای سرسختانه -عیب جویی افراطی طرحواره تنبیه
mfamilyclub.com